UITNODIGING: Op weg naar het Manifest voor Zwarte Emancipatie. Meld je aan voor de bijeenkomsten

Delen? Kies Je Platform!

REPOST 5 AUG 2020: Wij delen het volgende artikel met je om inzicht te geven in het ontwikkelingsproces van het Zwart Manifest.

In augustus 2020 organiseren Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), New Urban Collective, Black Trans & Queer Resistance NL openbare bijeenkomsten in vijf provincies in Nederland. De input voortkomend uit deze openbare bijeenkomsten zal worden verwerkt in een manifest ter bestrijding van institutioneel racisme en ter bevordering van zwarte emancipatie. Graag willen wij jou uitnodigen om hieraan een bijdrage te leveren. In deze mail vind je meer informatie. We hopen op je enthousiasme!

Sinds 2011 organiseren NLWB en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) protesten tegen zwarte piet en institutioneel racisme. Protesteren blijft een effectief middel om de dialoog, bewustwording en verandering te stimuleren. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft zwarte piet in de ban gedaan, zwarte piet is niet langer welkom bij de nationale intochten, veel scholen en bedrijven vieren het feest ook zonder de raciale karikatuur. Daarnaast zien wij dat er een inhoudelijk gesprek op gang komt over het gezamenlijke koloniale en slavernijverleden van Nederland. In het onderwijs ontstaat een groeiende behoefte aan inclusief onderwijs, waarin zowel de positieve als negatieve kanten van de Nederlandse geschiedenis belicht worden.

KOZP organiseerde op 1 juni 2020 het eerste Black Lives Matter NL protest op de Dam en was sindsdien betrokken bij meerdere Black Lives Matter-protesten in heel Nederland. Sinds 1 juni zijn meer dan 60.000 mensen in Nederland de straat opgegaan om te protesteren tegen institutioneel racisme in Nederland en daarbuiten. Het bewustzijn dat Nederland kampt met institutioneel racisme groeit gestaag, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dit dwingt ons als organisaties om concrete vervolgstappen te formuleren die de beweging tegen racisme verder zullen brengen om het doel te bereiken: zwarte emancipatie in Nederland.

Meld je aan voor openbare bijeenkomsten
De anti-racisme beweging in Nederland is een ‘people’s movement’, wij geloven in de kracht van het volk en kunnen en willen deze vervolgstappen niet zonder de zwarte gemeenschap invullen. De hele maand augustus 2020 staat daarom in het teken van het opstellen van een manifest waarin wij concrete voorstellen doen om anti-zwart en institutioneel racisme op lokaal en nationaal niveau te bestrijden. Om tot een gezamenlijk manifest te komen en zo veel mogelijk zwarte mensen en zwarte organisaties de kans te bieden een bijdrage te leveren, organiseren wij openbare bijeenkomsten op vijf verschillende plaatsen in Nederland: Leeuwarden, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Deventer.

Op de onderstaande data organiseren wij de openbare bijeenkomsten:

  • Vrijdag 7 augustus 2020 (avond): Leeuwarden

https://www.facebook.com/events/612113653024073/

  • Zondag 9 augustus 2020 (middag): Eindhoven

https://www.facebook.com/events/295129498258867/

  • Vrijdag 14 augustus 2020 (avond): Rotterdam

https://www.facebook.com/events/3232796346767120/

  • Vrijdag 14 augustus 2020 (avond): Amsterdam

https://www.facebook.com/events/324023835672582/

  • Zaterdag 15 augustus 2020 (middag): Deventer

https://www.facebook.com/events/360846981589564/

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Na aanmelding krijg je meer informatie over de exacte tijd en locatie van de bijeenkomst.

Als voorbereiding op de openbare bijeenkomsten, vragen wij je na te denken over vijf issues die volgens jou zeker aangepakt dienen te worden in de Nederlandse samenleving om institutioneel racisme uit te bannen. Ook vragen we je om alvast na te denken wat volgens jou een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor deze problemen.

Lever input via online formulier
Wij begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om fysiek bij de openbare bijeenkomsten aanwezig te kunnen zijn. Om tot een breed gedragen manifest te komen, bieden wij allen die niet aanwezig kunnen zijn, de mogelijkheid input te leveren via dit online formulier.

Presentatie manifest
Het manifest wordt samengesteld en gepresenteerd door NLWB, New Urban Collective, Black Trans & Queer Resistance NL in samenwerking met betrokken partijen op basis van alle input die wij ontvangen vanuit de zwarte gemeenschap, betrokken partijen/organisaties en experts. Het manifest ter bevordering van zwarte emancipatie wordt na de zomer gepresenteerd aan de zwarte gemeenschap, politieke partijen, politici, beleidsmakers en instituten. Tevens wordt het manifest gebruikt als uitgangspunt voor het gesprek dat KOZP in september zal hebben met minister-president Rutte. Na de zomer beogen we tevens verder te werken aan het bouwen van coalities met andere groepen die te kampen hebben met institutioneel racisme, want samen staan we sterk.

Meer info: info@nederlandwordtbeter.nl

__________________________________________________

ENGLISH

Join in developing a Manifesto to promote Black Emancipation

Throughout August 2020, Nederland Wordt Beter Foundation (NLWB), New Urba Collective, and Black Trans & Queer Resistance NL will jointly organize public meetings in five provinces across the Netherlands. Contributions from the public shared during these meetings will be incorporated into a Manifesto intended to combat institutional racism and promote Black emancipation.  We invite you to contribute to this national effort, and count on your enthusiasm!

NLWB and Kick Out Zwarte Piet (KOZP) have been organizing protests against Black Pete and institutional racism since 2011. These protests have been effective in stimulating dialogue and awareness. As people took to the streets, changes have followed, including a ban on (black-faced) Black Petes on the televised Sinterklaasjournaal and during the official arrival of Sinterklaas. Many schools and companies now celebrate without using the racist caricature. A substantive discussion is being re-engaged about the colonial and slavery history of the Netherlands. Public schools see growing demand for more inclusive education, which highlights both the positive and negative aspects of Dutch history. On June 1, 2020, KOZP organized the first Black Lives Matter NL protest on Dam Square, and has been involved in the BLM protests occurring throughout the Netherlands. Since June 1, over 60,000 people in the Netherlands have taken to the streets to protest against institutional racism both in the Netherlands and beyond.

The recognition that institutional racism exists in the Netherlands is growing steadily, especially among the younger Dutch. This growing awareness pushes us as organizations to develop concrete steps to further advance the anti-racism movement, with genuine Black emancipation in the Netherlands as the goal.

Sign up for a public meeting
The anti-racism movement in the Netherlands is above all a ‘people’s movement.’ We believe in the power of the people, we therefore cannot and do not want to develop the next steps without the engagement of the larger Black community. August 2020 will therefore be dedicated to drafting the Manifesto intended to concretely address anti-Black, institutional racism at local and national levels. In order to involve as many Black people and Black-led organizations in this process as possible, we will hold public meetings in five locations in the Netherlands: Leeuwarden, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, and Deventer.

Public meetings are scheduled on the following dates:

  • Friday, August 7, 2020 (evening) in Leeuwarden
  • Sunday, August 9, 2020 (noon) in Eindhoven
  • Friday, August 14, 2020 (evening) in Rotterdam
  • Friday, August 14, 2020 (evening) in Amsterdam
  • Saturday, August 15, 2020 (noon) in Deventer

Confirm your attendance at a meeting near you by filling in the registration form. After registering, you’ll receive more information about the exact time and location of the meeting.

We ask you to think through the five most key issues around institutional racism you think should be addressed in Dutch society in advance of the meeting you will join. Please also consider possible solutions to these problems.

Provide your comments online
We understand that it is not possible for everyone to be able to attend the public meetings in person. To ensure the Manifesto is as representative as possible, we offer all those who cannot be present the opportunity to provide input in written form online.

Presentation of the Manifesto
The Manifesto will be compiled and presented by NLWB, New Urban Collective, and Black Trans & Queer Resistance NL, in collaboration with stakeholders. It will be formulated from the collective input provided by the Black community, including stakeholders, organizations and experts. The Manifesto for Black Emancipation will be presented to the Black community, political parties, politicians, policy makers, and institutions after the summer, and will be a starting point for the discussion that KOZP will have in September with Prime Minister Rutte.