Inleiding

Wonen is een basisrecht voor iedereen in Nederland. Althans, dat zou het moeten zijn. Een rechtvaardige samenleving voorziet in voldoende betaalbare woonruimte, opvang voor vluchtelingen (zonder documenten) en huisvesting voor mensen die vanwege welke omstandigheden dan ook, geen veilig thuis hebben. Een rechtvaardig Koninkrijk accepteert geen racisme en discriminatie op de woningmarkt. Een rechtvaardig Nederland zorgt ervoor dat al zijn ingezetenen een dak boven het hoofd hebben. Een rechtvaardig Nederland erkent dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers, geïllegaliseerde vluchtelingen en andere ongedocumenteerde migranten recht hebben op onderdak.

Algemeen

AL.1> Racisme en andere vormen van discriminatie op de woningmarkt door verhuurders, makelaarskantoren, woningbouworganisaties, financiële instellingen en alle andere partijen, moeten door de overheid bestraft worden.

AL.2> Huurders die de Nederlandse taal niet machtig zijn en/of een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben moeten beschermd worden tegen racisme en uitsluiting door overheidsinstellingen, door bijvoorbeeld het recht op een tolk toe te kennen voor gesprekken met alle overheidsorganisaties.

Beheer

B.1> Leegstaande (gemeentelijke) panden moeten ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling en emancipatie onder Zwarte jongeren.

B.2> Leegstaande (gemeentelijke) panden moeten ingezet kunnen worden voor de opvang van geïllegaliseerde vluchtelingen en migranten en (uitgeprocedeerde) asielzoekers zoals We Are Here.

Veiligheid

V.1> Er moet onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid van woningen in achtergestelde wijken en vervolgens moet met aanvullend landelijk beleid en investeringen, de veiligheid in de wijken gegarandeerd worden.

V.2> Woningcorporaties die geen actie ondernemen om hun woningaanbod veiliger te maken, worden bestraft.

V.3> Bewoners moeten terecht kunnen bij een nieuw op te richten, onafhankelijk meldpunt, bij klachten over onveilige situaties, nalatigheid, discriminatie en racisme door woningcorporaties.

V.4> Toegang tot de (dak- en thuislozen)opvang moet volledig en gelijkwaardig zijn voor LHBTQIA+ mensen, in het bijzonder Zwarte transgender vrouwen en vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of partnergeweld.

V.5> Er moeten veilige asielzoekerscentra komen voor Zwarte LHBTQIA+ migranten.

Aanbod

AA.1> Zwarte jongeren moeten een gelijkwaardige kans hebben op jongeren- en studentenhuisvesting.

AA.2> Sociale huurwoningen moeten passen bij de de grote variatie van huishoudens in een diverse maatschappij: grote gezinnen, eenoudergezinnen, inwonende ouderen en mantelzorgsituaties.