Inleiding

Sport verbroedert zegt men, maar in Nederland is sport in toenemende mate juist een broeikas voor discriminatie. Er wordt nauwelijks opgetreden door de overheid wanneer spelers, clubs, supporters en bonden zich schuldig maken aan racisme. Wij pleiten voor een veilige sportwereld voor iedereen. Laat sport weer verbroederen!

Algemeen

A.1> Anti-zwarte racistische uitingen door spelers, supporters, bonden en coaches, zowel in amateur- als professionele sport, zijn onacceptabel en dienen bestraft te worden.

A.2> Sportbonden moeten in samenwerking met Zwarte deskundigen maatregelen tegen anti-zwart racisme nemen.

A.3> Wedstrijden dienen beëindigd te worden wanneer er racistische uitingen/spreekkoren plaatsvinden en de club van de overtredende supporters verliest automatisch de wedstrijd.

A.4> Spelers die van het veld afgaan als gevolg van racistische uitlatingen/spreekkoren mogen hier geen gevolgen van ondervinden. De sportbonden moeten deze spelers opvangen en bijstaan.

A.5> De sportbonden dienen in samenwerking met deskundigen en experts uit de Zwarte gemeenschap te voorzien in voorlichting en trainingen op gebied van anti-zwart racisme aan scheidsrechters, officials, spelers en werknemers uit de sportwereld.

A.6> Sportverenigingen, sportbonden en sportclubs schorten de samenwerking op met radio- en tv-programma’s, die zich racistisch en discriminerend uitlaten.

Organisatie

O.1> Sportbonden moeten quota instellen voor meer diversiteit op sleutelposities binnen de directies, besturen en commissies, van sporten als voetbal, basketbal, honkbal en boksen, waar atleten deelnemen met een niet-westerse achtergrond.

O.2> Sportbonden moeten ondersteuning en begeleiding bieden aan Zwarte kandidaten die in aanmerking komen voor functies op de sleutelposities binnen hun organisatie.

Beleid

B.1> Sportverenigingen, sportbonden en sportclubs sluiten met alle externe organisaties en partners waarmee wordt samengewerkt een antidiscriminatie-overeenkomst af, waarin is vastgelegd dat de betreffende partijen zich onthouden van racisme en andere vormen van discriminatie. Wanneer men de antidiscriminatie-overeenkomst (herhaaldelijk) schendt, wordt de samenwerking tijdelijk of permanent beëindigd.

B.2> Het Centrum Veilige Sport Nederland dient extra aandacht te besteden aan het melden van anti-zwart racisme in de amateursport en de professionele sport.

  • Het centrum zet zich in om de meldingsbereidheid van racisme en discriminatie in de sport te vergroten.
  • Het opnemen en behandelen van deze meldingen dient te geschieden in samenwerking met deskundigen uit de Zwarte gemeenschap. Ook houdt het meldpunt bij hoeveel meldingen er binnenkomen en van welke aard deze zijn, om in kaart te brengen wat er verbeterd kan en moet worden.