Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Zwart Manifest (hierna te noemen wij of onze) zowel online (via onze website) als offline verwerken en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Wij nemen onze professie en relaties zeer serieus en hechten veel waarde aan integriteit. U kunt erop vertrouwen dat wij te allen tijde met vertrouwen en respect omgaan met de informatie van onze relaties. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die zijn gesteld aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om de eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Zwart Manifest (ondersteund door Stichting Nederland Wordt Beter ) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en gebruiken en met welk doel. Wij raden iedereen aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Zwart Manifest doet aan data minimalisatie. Er is in kaart gebracht welke gegevens worden verwerkt, hoe deze gegevens worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen te nemen zijn bij het verwerken van de gegevens. Uiteraard is het bewaartermijn hier ook een onderdeel van.

Bezoekers en gebruikers van de website

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Sollicitanten, (potentiële) professionals, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder persoonlijke ontwikkeling, re-integratie, studie-/loopbaanbegeleiding, advies, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie. De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • in beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je opvoeders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
Zakelijke relaties We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De informatie verwerken we:
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met uw organisatie zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • op grond van uw toestemming.
Verwerken van persoonsgegevens

Verwerken is: alle handelingen die wij uitvoeren met persoonsgegevens. Dit gaat van verzamelen tot en met vernietigen en is daarom een breed begrip. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. Alles met een handtekening, rekeningnummer en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie versnipperen wij middels een papierversnipperaar.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u:
 • gegevens invult of achterlaat op onze website;
  • Nieuwsbrief

   Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de voortgang en ontwikkelingen en acties rondom het Zwart Manifest. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

  • Contactformulier

   Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn altijd op basis van een van de AVG-grondslagen.

Wij verwerken gegevens zoals:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau
 • Leeftijd
 • Etniciteit
 • Registratienummers zoals het BSN-nummer
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Foto’s van personen of persoonsgegevens

Reden verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u om:

 • te kunnen reageren op vragen, sollicitaties of verzoeken indien daarvoor een formulier is ingevuld of u gegevens heeft achtergelaten;
 • om u e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;
 • persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het (laten) uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
 • de zakelijke overeenkomst te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • een goede zakelijke relatie te onderhouden;
 • te kunnen factureren;
 • voor rapportagedoeleinden;
Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verwerkt is. De vereiste bewaartermijn bepalen wij aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Gegevens die niet meer nodig zijn worden altijd direct verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Bewaren van bijzondere persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. In algemene zin is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens verboden. Tenzij een organisatie zich kan beroepen op een wettelijke uitzondering en één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Er zijn 10 wettelijke uitzonderingen op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Indien wij uw bijzondere gegevens verwerken dan pseudonimiseren of anonimiseren wij deze gegevens en willen wij minimaal uw uitdrukkelijke toestemming (wettelijke uitzondering nr. 1).

Toegang tot persoonsgegevens

Wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens zoveel mogelijk. De Samenwerkende Partners die een supportfunctie hebben en dus rechtstreeks contact hebben met u, hebben toegang tot deze gegevens. Daarnaast hebben vrijwilligers en medewerkers met een relevante functie, zoals administratie, toegang tot deze gegevens. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig en kritisch om met het bewaken van de privacy. Dit betekent dat wij in alle functies kritisch bekijken welke toegang, of bewerkte toegang, tot persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Wij worden door gespecialiseerde derden ondersteund en geadviseerd als het gaat om de beveiliging van de laptops en werkstations, alsmede de toegankelijkheid van de cloud-gebaseerde diensten als Dropbox en Office 365.

Intrekken toestemming

Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming dan kunt u gebruik maken van het recht om deze toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming. Hieronder de wijze waarop u de toestemming kunt intrekken:

 • Er is een afmeldmogelijkheid in de mails die betrekking hebben op het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten;
 • U kunt via de eigen browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook is er een mogelijkheid om de cookie instellingen te wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Eenieder heeft het recht om correctie van hun eigen persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Meer informatie staat hier op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Met ingang van de AVG heeft u ook het ‘recht op vergetelheid’. U kunt een schriftelijk verzoek indienen via info@zwartmanifest. Ter bescherming van de persoonsgegevens zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen. Indien vastgesteld zullen wij, uiterlijk binnen een maand, uw gegevens verwijderen en u hiervan op de hoogte stellen. In bepaalde gevallen kunnen wij niet alle gegevens direct verwijderen omdat wij volgens de wet een bewaarverplichting hebben.

Verstrekking aan derden/publicatie

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt of gepubliceerd. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden eenieder aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(Vermoeden) datalek

Zwart Manifest heeft uitgebreide processen ingericht voor het melden van datalekken. Mocht er een datalek ontstaan, dan wordt deze eerst beoordeeld door onze IT-adviseur, beheer en support en de Samenwerkende Partners van het Zwart Manifest. Zodra het vermoeden bestaat dat een datalek ook serieuze gevolgen heeft voor u als klant, partner of medestrijder van het Zwart Manifest, dan zijn wij verplicht u daarover te informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Wij zijn bereikbaar via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Alss u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Zwart Manifest

info@zwartmanifest

Meer...

Cookiebeleid